Diagnostyka i terapia elektroneuralna
Argumenty
zurück zur Hauptseite


Diagnostyka i terapia elektroneuralna 

Diagnosa ca?o?ciowa

W zakresie  diagnostyki elektroneuralnej jest mierzony opór elektryczny i pojemno?? w ponad 200 punktach reakcyjnych ludzkiego cia?a. Punkty reakcyjne odpowiadaj? miejscom znanym z akupunktury i wyró?niaj? si? szczególnymi w?a?ciwo?ciami elektrycznymi w porównaniu z innymi punktami na skórze cz?owieka (punkty reakcyjne maj? du?o ni?szy opór przy jednocze?nie podwy?szonej pojemno?ci elektrycznej).

U zdrowego cz?owieka le?? wyniki pomiarów w okre?lonym normalnym zakresie. W przypadku choroby odbiegaj? te warto?ci od normy. Zazwyczaj pomiary wykazuj? w przypadku choroby podwy?szony opór i ni?sz? pojemno?? skóry .
Wyniki pomiarów ze wszystkich punktów pomiarowach na ca?ym ciele s? automatycznie przenoszone na specjalny diagram. Z tego diagramu, tzw. elektroneuralsomatogramu mo?na wywnioskowa? wskazówki do ustalenia choroby i jej zasadniczych akcentów.
Tak diagnostyka, jak i terapia elektroneuralna s? absolutnie bezbólowe. 

Ca?y organizm jest leczony

?ycie nie jest tylko powi?zane z materi?, ale równie? z energi?  i okre?lonym otoczeniem jonowym. W centrum  wszystkich regulacji stoi wytwarzanie i utrzymywanie potencja?ów bioelektrycznych w membranach komórkowych. W tych w?a?nie membranach i w podstawowym systemie regulacji decyduje si? droga w kierunku choroby albo zdrowia.
Z tego te? powodu wszelkie ?rodki, które wiod? do regulacji i normalizacji s? po??dane.
Miejsca z odbiegaj?cymi od normy warto?ciami s? celowo dra?nione s?abymi pr?dami w zamiarze nastawienia takich wyników jak u zdrowego cz?owieka. Poprzez takie post?powanie zostaj? w organi?mie spowodowane procesy lecznicze i w ten sposób otrzymuje organizm mo?liwo?? zwalczania równie? tych chorób, które zachowywa?y si? rezystentnie w stosunku do innych zabiagów terapeutycznych.
Podobnie jak w medycynie konwencjonalnej naturalnie nie ma gwarancji na wyzdrowienie pacjenta, jednak?e za pomoc? terapii elektroneuralnej uda?o si? osi?gn?? pozytywne skutki nawet w przypadkach, które na pozór by?y beznadziejne.


Zasada pomiarów

Pomiar miejsc reakcyjnych, które maj? rozmiar oko?o 2-3 milimetrów s? dokonywane za pomoc? elektrody o ?rednicy 2,5 milimetra i prz u?yciu pr?dów zmiennych z nat??eniem 0,05 mA i cz?stotliwo?ci? 9 kHz. Specjalne urz?dzenie w elektrodzie umo?liwia sta?y docisk tej elektrody z si?? 100 pond. Wyniki pomiarów oporno?ci i pojemno?ci zostaj? za pomoc? obwodu pomiarowo obliczeniowego przenoszone w diagram i bezpo?rednio pokazywane.

Zasada oceny diagnostycznej

W stanie chorobowym okazuje si?, ?e wyniki pomiarów pojedynczych punktów reakcyjnych nie tylko odbiegaj? zasadniczo od normy, ale równie? same si? w czasie zmieniaj?. Bior?c pod uwag? wyniki pomiarów wszystkich receptorów mo?na postawi? diagnoz?. Receptory, które odbiegaj? od ?redniej warto?ci umo?liwiaj? dok?adniejsze wskazówki diagnostyczne. Równie? ró?nice mi?dzy praw? i lew? stron? cia?a s? brane pod uwag?.


Zasada terapii

Poprzez dok?adnie dozowane bod?ce elektryczne w punktach recepcyjnych zd??a si? do normalizacji wyników pomiarowych oporno?ci i pojemno?ci skóry jako bezpo?redniego skutku zmiany otoczenia jonowego. Leczenie to przebiega w sposób miejscowo ograniczony poprzez celowe dra?nienie tych punktów, które okaza?y podwy?szone warto?ci oporu elektrycznego. Do tego celu u?ywa si? eksponencjalne impulsy pr?dowe w granicach 0,5 2 mA z cz?stotliwo?ci? mi?dzy 0,4 1 kHz. W celu zapobie?enia nadmiernego podra?nienia punktów recepcyjnych jest urz?dzenie terapeutyczne skonstruowane w taki sposób, ?e si? automatycznie wy??cza, gdy osi?gni?ta jest warto?? normalna dla tego punktu. Po wy??czeniu urz?dzenia wzrasta opór skóry ponownie w traktowanym punkcie recepcyjnym, ale ju? nie na warto?? przed dawkowaniem impulsów. Poprzez cz?ste sesje (zazwyczaj 20 40 razy) powstaje mo?liwo?? ustabilizowania wyników w zakresie normalnym.
Ka?dorazowo po dziesi?ciu posiedzeniach s? przeprowadzane pomiary wszystkich receptorów w celu indykacji sukcesów terapeutycznych. Posiedzenia odbywaj? si? przewa?nie 2 6 razy tygodniowo i trwaj? w zale?no?ci od liczby traktowanych receptorów oko?o 15 minut. W momencie normalizacji parametrów elektrycznych punktów reakcyjnych poprawia si? zazwyczaj tak subiektywne jak i obiektywne samopoczucie pacjenta. Je?eli czuj? Pa?stwo po sesji zm?czenie, jest to rzecz? absolutnie normaln?. Najlepsze sukcesy w terapii osi?gn? Pa?stwo, je?eli po posiedzeniu wypoczn? Pa?stwo oko?o 30 minut.
 
 

Diagnostyka i terapia elektroneuralna
Argumenty
zurück zur Hauptseite

[BACK]