Diagnostyka i terapia elektroneuralna
Argumenty
zurück zur Hauptseite

Informacja dla pacjentów
na temat diagnostyki i terapii elektro-neuralnej

Terapia elektro-neuralna jest terapi? bardzo delikatn? i jednocze?nie skuteczn? równie? przeciwko takim bólom, które nie ust?powa?y w przypadku zastosowania popularnych metod terapeutycznych. Dzia?a ona równie? w sposób regeneruj?cy i rewitalizuj?cy poprzez wyrównanie deficytów energetycznych.
Terapia ta warta jest zalecenia w przypadku prawie wszystkich chorób chronicznych, alergii, problemów z kr?gos?upem i chrz?stkami mi?dzykr?gowymi, neuralgii, bólów g?owy, migren, bólów fantomowych po amputacjach, przy cielesnych i psychicznych stanach wyczerpania, funkcjonalno – wegetatywnych zak?óceniach pracy organów, chorobach wrzodowych (rak), sklerozie, szczególnej podatno?ci na choroby zara?ne, zahamowa? rozwoju w wieku dzieci?cym.
 


przed zastosowaniu terapii
 


 po zastosowaniu terapii

Szczególnie wa?ne dla sukcesu terapii jest nieu?ywanie elektrycznych poduszek  lub mat ogrzewaj?cych, wzgl?dnie jakichkolwiek elektrycznych „pomocników” . Poprzez tego typu urz?dzenia mo?e si? w sposób dramatyczny obni?y? sukces terapii elektro – neuralnej z powodu napi?? indukcajnych.
Przeciwwskazania : chroniczne stany zapaleniowe, szczególnie w powi?zaniu z gor?czk?. W przypadku zastosowania terapii elektro – neuralnej mo?e stan pacjenta z tego typu objawami si? pogorszy?. Przeciwko gru?licy terapia ta nie wykazuje z regu?y ?adnych skutków. Jako stosunkow? kontraindykacj? nale?y poda? obecno?? stymulatora serca. Je?eli pacjent ma tromboz?, zaleca si? pozostawi? punkty na nogach poza zakresem terapii. U kobiet ci??arnych i u pacjentów cierpi?cych na nadci?nienie nie nale?y poddawa? dzia?aniu terapii punktów na g?owie.
 

Diagnostyka i terapia elektroneuralna

[e-Mail to ENT]

  Elektroneural AG
Roosstrasse 53
CH-8832 Wollerau / Schweiz
 
 

Holger Gehm
Lekarz
Metody lecznictwa naturalnego
Liebigstraße 16
D-35440 Linden-Leihgestern, Niemcy
Telefon 0049 – 6403 – 61981

eMail: HGehm@t-online.de

Diagnostyka i terapia elektroneuralna
Argumenty
zurück zur Hauptseite

[BACK]